Wooncirkels voor de ultieme verbinding

Een wooncirkel is een buurt waar plekken van ontmoeting en geclusterde woonconcepten ingezet worden ten behoeve van het verbinden van mensen en ter versterking van de buurt. ‘Het gaat dan om de samenwerking van de zorg- en welzijnsaanbieders, maar ook om die van corporaties en gemeenten’, vertelt Henrike Klok van Rochdale.

‘Een wooncirkel kan in iedere gewone buurt vorm krijgen’, vervolgt Henrike. Niet om de wooncirkel ‘uit te rollen’, maar om de visie in de praktijk te gaan brengen, zo geeft ze aan. ‘Met de visie ontstaat een soort gedeelde taal waardoor het gemakkelijker is om gesprekken aan te gaan met partnerorganisaties. Deze gesprekken zijn belangrijk om te kijken hoe je de ontmoetingsplekken, geclusterde woonvormen en de expertise die in een buurt aanwezig is, zo goed mogelijk kunt benutten voor alle mensen in de buurt.’

'De meerwaarde van een wooncirkel is dat er tussenvormen ontstaan tussen beschermd en zelfstandig wonen'

De meerwaarde van een wooncirkel is dat er tussenvormen kunnen ontstaan tussen beschermd en zelfstandig wonen. Cliënten worden gesteund in hun proces van het zelfstandig worden. Daarbij wordt binnen een wooncirkel gekeken naar hoe de begeleiding optimaler kan worden ingeregeld. ‘Verder zien we ook dat plekken van ontmoeting bijdragen aan de sociale cohesie.’

In Amsterdam is Rochdale met verschillende partijen, geïnspireerd door het oorspronkelijke idee van wooncirkels van Leviaan, aan de slag gegaan om te kijken hoe vanuit de visie van wooncirkel wijken optimaler kunnen worden ingericht en benut. ‘We hebben onder andere gekeken of – als je weet waar mensen wonen die nu ambulante zorg krijgen - dat iets zegt over de plekken waar je als corporatie of gemeente beschermd wonen zou willen realiseren. Verder zie je ook dat voor sommige mensen die uitstromen van maatschappelijke opvang of beschermd wonen, de drempel heel groot is om zelfstandig te gaan wonen. Wanneer deze personen een woning toebedeeld krijgen die vlakbij de locatie ligt waar ze eerst woonden, zou de drempel veel lager zijn en zou diegene veel sneller kunnen uitstromen. Een ander voordeel hierbij is dat de kans op terugval sterk vermindert. Dit is een van de vele voordelen die een wooncirkel kan bieden.’

Verbindingsfestival Gezonde Stad

Op 22 april organiseert Acquire Publishing het Verbindingsfestival Gezonde Stad. Henrike Klok zal tijdens het Verbindingsfestival een sessie verzorgen over de wooncirkel. Aan de hand van Amsterdamse voorbeelden gaan we in gesprek over de betekenis van de wooncirkel voor GGZ-cliënten en professionals. Bemachtig je ticket voor het Verbindingsfestival.