Omgevingsgericht lichtontwerp: de gebruiker centraal. Denk je mee?

De leden van het OVLNL-project Omgevingsgericht lichtontwerp nodigen je van harte uit om jouw visie, ervaring en kennis te delen. Waarom? Hoe? Wanneer? Op welke vraagstukken? Je leest er meer over in dit artikel. En op de website van de Stichting Openbare Verlichting Nederland. 

Busstation Berlijnplein Utrecht: De combinatie openbare verlichting, bijzonder dak en de illuminatie benadrukt de hele inrichting

Op initiatief van branchevereniging Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) wordt in 2020 gewerkt aan een publicatie over omgevingsgericht lichtontwerp. Opdrachtgever Arthur Klink (voorzitter van OVLNL) ligt de ambities toe: “Na dit project zijn de principes van omgevingsgericht lichtontwerp bij alle betrokkenen in elke fase van elk project waarin licht in de openbare ruimte een rol speelt én op alle locatietypen bekender. En worden ze optimaal toegepast.

Een publicatie die begin 2021 zal verschijnen, legt daarvoor de basis. Maar het proces om tot die publicatie te komen is minstens net zo belangrijk om te zorgen voor kennisdeling en bewustwording.” Naast de Stuurgroep die het project bewaakt, is er een breed samengestelde Raad van Advies die meedenkt over opzet en inhoud van de publicatie. En wordt nauw samengewerkt met de leden van het Lichtontwerp Atelier van OVLNL.

Zet niet de norm maar mens en omgeving centraal

Maar wat is het eigenlijk, omgevingsgericht lichtontwerp? Bij omgevingsgericht lichtontwerp staan de omgeving en haar gebruikers centraal. Het puur volgen van richtlijnen, betekent niet automatisch goed licht in de openbare ruimte. Niet de armaturen, masten, hoogtes en uithouders zijn de vertrekpunten in het ontwerp, maar juist de mens, het gebruik, het landschap, de natuur en de beleving. Denk daarbij verder aan thema’s als veiligheid, leefbaarheid, gezondheid, flora en fauna, toegankelijkheid, identiteit en imago, connectiviteit. Klink: “Er gebeuren op dit vlak goede dingen. Maar die zijn nog te vaak afhankelijk van kennis en ambities van individuen en maken nog onvoldoende integraal onderdeel van het proces. En/of missen de integrale visie vanuit alle betrokken belang(hebbend)en.”

Expertteam: de gebruiker centraal

Na een inventarisatieronde met de Raad van Advies dit voorjaar zijn acht kernthema’s benoemd om verder uit te werken. Deze worden door acht Expertteams opgepakt. Zie het kader voor een verdere toelichting. Een van de Expertteams houdt zich bezig met het thema ‘De gebruiker centraal’. Zij besteden onder meer aandacht aan nut en noodzaak van het betrekken van gebruikers bij het maken van (licht)ontwerpen en (licht)plannen. Ze bespreken de dilemma’s waar professionals die te maken hebben met licht in de openbare ruimte ovl-professionals tegenaan lopen en geven praktische handvatten.

Wil je ook meepraten? Vul vandaag vijf vragen in

Bij de totstandkoming van de publicatie Omgevingsgericht lichtontwerp is de weg dus minstens net zo belangrijk als de bestemming. Vandaar dat er dit najaar diverse (online) bijeenkomsten, interviews, ronde tafel discussies worden georganiseerd om mensen uit de sector mee te laten praten. En hun kennis, visie en ervaring mee te nemen in de publicatie. Als eerste kun je meepraten met het Expertteam ‘De gebruiker centraal’. Beantwoord onderstaande vijf vragen in een mail aan Manon van Ketwich (hoofdredacteur van Biind en lid van de Stuurgroep van het project Omgevingsgericht lichtontwerp). Ze is bereikbaar via: manon@biind.nl en zal de inzendingen kortsluiten met het Expertteam.

1. Kun je kort iets vertellen over (de zakelijke kant van) jezelf? 2. Kun je kort iets vertellen over je dagelijkse werkzaamheden, je verantwoordelijkheden en de organisatie(s) waar je werkt? 3. Wat zijn jouw ervaringen tot nu toe met het betrekken van gebruikers, omwonenden en anderen binnen jouw projecten? 4. Heb je één of meer goede dan wel leerzame projecten? Kun je die heel kort omschrijven? Zou je het leuk vinden om er met het Expertteam nog wat verder in te duiken? 5. Kun je (maximaal) drie onderwerpen noemen die wat jou betreft in het hoofdstuk ‘De gebruiker centraal’ van de publicatie over omgevingsgericht lichtontwerp zeker niet mogen ontbreken? En één onderwerp dat er niet in mag of hoeft? Het Expertteam dankt je vast voor je medewerking.

Expertteams

Naast het expertteam “De gebruiker centraal” werken nog zeven Expertteams aan onderdelen van de publicatie Omgevingsgericht lichtontwerp. Dat zijn: 1. Hoe wordt de discipline licht(ontwerp) vanaf het begin van het proces betrokken. 2. Hoe maken we individuele projecten schaalbaar en toetsbaar. 3. Wat voor invloed hebben de (smart lighting) ontwikkelingen in het instrumentarium op de principes van omgevingsgericht (licht)ontwerp. 4. Licht en veiligheid. 5. Integraal denken en doen. 6. Welbevinden borgen in omgevingsgericht lichtontwerp. 7. Wat zijn de lessen die we kunnen leren van andere vakgebieden. In de komende maanden werkt elk Expertteam zelfstandig aan de uitwerking van hun onderwerp, bijvoorbeeld door rondetafels te organiseren, enquêtes te houden of door interviews te houden. Vind jij het leuk om over een van de onderwerpen mee te praten? Meld je dan aan bij manon@biind.nl. Je wordt dan op de hoogte gehouden en uitgenodigd voor een van de inspraak-activiteiten.