Innovatie in grondstabilisatie

Met 100% hergebruik van bestaande materiaal wordt een gebonden constructie aangelegd

Te smal aangelegde wegen en steeds drukker wordende routes geven bij provinciale en gemeentelijke overheden steeds vaker problemen. Kapotgereden bermen en afbrokkelend asfalt met stof en modder tot gevolg. Ook de veiligheid van fietsers en motoren gaat hierdoor hard achteruit.

De oplossing wordt vooral gezocht in grasbetonstenen. De aanleg hiervan kost veel tijd, is kostbaar en de oplossing is qua levensduur niet het meest ideaal. Ook het uitgraven en afvoeren van aanwezige grond is in veel gevallen een issue, in verband met de verontreinigingen in meer of mindere mate.

De bermverhardingen van Terrastab geven de oplossing. Met 100% hergebruik van de bestaande materialen wordt met een gesloten grondbalans (mits mogelijk) een gebonden constructie aangelegd in een strook langs de weg. Op deze hoogwaardige stabilisatie worden de grasbetonstenen geplaatst.

Daarmee krijgt de stabilisatie een funderingfunctie voor de grasbetonstenen én tevens een opsluitfunctie voor het asfalt. Het water vanaf de weg gaat over de grasbetonblokken de berm in en dus niet direct de asfaltfundering in.

Een duurzame bermverharding kent verschillende elementen waar het aan moet voldoen:


100% HERGEBRUIK

Door gebruik te maken van unieke additieven zijn wij in staat bijna alle grondsoorten te stabiliseren tot een constructieve waarde. In ons eigen laboratorium testen we monstername materiaal met verschillende samenstellingen tot de gewenste draagkracht is behaald.


CO₂-REDUCTIE

Minder gebruik van primaire bouwstoffen, minder transportbewegingen en een snelle bouwtijd zorgen voor een CO₂-reductie. Met materiaal ter plaatse creëren we een nieuwe fundering waardoor primaire bouwstoffen niet worden gebruikt. Door de behandeling ter plaatse en de snelheid van werken kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid CO₂-uitstoot besparen. De onderhoudsinterval verlaagd waardoor er ook in de toekomst CO₂ bespaard wordt.


BEWEZEN TECHNIEK

Terrastab heeft de afgelopen jaren gewerkt aan toonaangevende projecten in binnen- en buitenland. Met de kennis en mogelijkheden hoge druksterktes te creëren, het werken op hellingen van dijken of het realiseren van funderingen voor vliegvelden heeft Terrastab de techniek grondstabilisatie maximaal benut. Constructeurs en engineers zijn enthousiast over het opwaarderen van slecht draagkrachtige ondergronden voor nieuwe toepassingen.

SNELLE BOUWTIJD

Doordat onze techniek geen afvoer en weinig aanvoer kent, kan er vaak snel gebruik gemaakt worden van onze constructie. Het afgraven, afvoeren en opnieuw aanvoeren en verwerken neemt vaak veel tijd in beslag bij civieltechnische en bouwkundige projecten. Met de techniek van Terrastab ervaart de omgeving minder overlast en komt de methode de planning van het project ten goede.


R&D IN EIGEN BEHEER

Met een eigen laboratorium en de samenwerking met TU-Delft zijn we in staat innovaties en pilots in de praktijk te brengen. Unieke bindmiddelen, ongeëvenaarde samenstellingen en verbluffende cijfers zijn het resultaat van een inventief team van praktijkgerichte laboranten en uitvoerders. Terrastab ontwikkeld en investeert continu in betere werkprocessen, snellere bouwtijden, besparingen op bindmiddelen en slimmere technieken.

Toepassingen


Wegen en paden

Mooie zandwegen veranderen in onderhouds-intensieve en stoffige paden. Bij droogte zorgen deze paden en wegen echter voor veel stofoverlast, terwijl ze bij nat weer veranderen in modderpoelen. Ook het onderhoud van fietspaden brengt veel kosten met zich mee. De technische innovatie van Terrastab bewijst het tegendeel. Hiermee creëert Terrastab een natuurlijke verharding door alle in het project aanwezige materialen te hergebruiken bij het realiseren van een nieuwe verharding.


Bermverhardingen

Grasbetonstenen zijn een populair product in Nederland. Provinciale en gemeentelijke overheden gebruiken deze open betonstenen om de voorheen te smal aangelegde (polder)wegen te verbreden. Met hergebruik van alle bestaande materialen realiseren we een gebonden fundering voor grasbetonstenen. Een duurzame oplossing.


Terreinen

Terrastab realiseert verhardingen op stabiele én instabiele bodems. Voor zwaar belastte terreinen, in bijvoorbeeld havengebieden en industrieterreinen, biedt Terrastab een duurzame verharding die bestand is tegen hoge belastingen. In de praktijk is een Terrastab verharding zeer goed toepasbaar in op- en overslaglocaties, parkeerterreinen, haventerreinen, kades en evenemententerreinen.


Windparken

Terrastab maakt het mogelijk de duurzaamheid van windparken zelfs toe te passen in de verharding van toegangswegen en opstelplaatsen. Terrastab ziet de bodemmaterialen niet als last wat afgevoerd dient te worden, maar als potentiële bouwstof die voorkomt dat er veel nieuwe bouwstoffen moeten worden aangevoerd.

Waterwerken

De stabilisatietechniek van Terrastab kan als grondverbetering ingezet worden, als semi-gebonden fundering of als constructieve geboden fundering. Deze drie mogelijkheden kunnen bij de versteviging van dijken en andere waterwerken toegepast worden.


Utiliteit- en industriebouw

De technieken van Terrastab zijn breed toepasbaar in de utiliteitsbouw of industriebouw. Als werkvloer voor heistellingen, grondverbetering of constructieve fundering voor bouwkundige werken.