Experts ZorgSaamWonen

Het platform ZorgSaamWonen maakte eind vorig jaar een daverende start. Een belangrijke factor in het succes van het platform is de inbreng van experts. Afkomstig uit uiteenlopende disciplines die met wonen, zorg en welzijn van doen hebben leggen de experts een hecht fundament onder het platform. Hun kennis en ervaring zijn cruciaal om de ambitie van het platform de vervlechting van het fysieke en sociale domein, waar te maken en de verbinding tussen wetenschap, onderwijs, beleid, en praktijk te bewerkstellingen. Met gepaste trots presenteren wij u in dit artikel een overzicht van de experts van het platform. Los van de kennismaking met onze experts krijgt u in de korte presentaties zicht op actuele thema’s in wonen, zorg en welzijn. Op deze pagina presenteren 23 experts zich (naar beneden scrollen)


AUTEUR: WIJNAND BEEMSTER

PROF. DR. MASI MOHAMMADI

Prof. dr. Masi Mohammadi, Faculteit Bouwkunde, Smart Architectural Technologies TU Eindhoven en lector Architecture in Health bij het Kenniscentrum Technologie en Samenleving van de HAN.

Masi Mohammadi zoekt samen met zorgorganisaties, woningcorporaties, het bedrijfsleven, architecten en onderzoekers naar oplossingen om ouderen op een prettige manier langer zelfstandig te kunnen laten wonen. Zij heeft verschillende living labs opgericht om te onderzoeken hoe slimme technologie en sociale innovatie de levenskwaliteit van ouderen kunnen verhogen. Ze introduceerde hiervoor het begrip empathische woonomgevingen: ‘Prettiger wonen door gebruik van slimme en sociale technologie in een empathische woonomgeving, een woonomgeving die de bewoner ‘kent’, die meevoelt en meeleeft en die, waar gewenst, zorg verleent.’

DR.IR. RICK KWEKKEBOOM

Dr. ir. Rick Kwekkeboom, actieonderzoeker Hogeschool van Amsterdam, lector Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Rick Kwekkeboom verbaast zich al heel lang over de verkokering in wonen en zorg. Overal komt ze schotten tegen die beleidsterreinen en disciplines gescheiden houden en dat – zo zegt ze – ‘juist kwetsbare mensen daar niet bij gebaat zijn’. ‘Het maakt het voor hen en hun mantelzorgers lastig om het gehele aanbod te overzien en de benodigde zorg en diensten geleverd te krijgen. Iedereen zet de klant centraal maar als je als professional slechts één aspect van zorg aandacht geeft dan kom je niet toe aan de andere aspecten die net zo belangrijk zijn in het leven van mensen.’ Kwekkeboom pleit ervoor – om een doorbaak te bewerkstelligen - dat opleidingen in hun curriculum over schotten heen zouden kijken. Maar dat gebeurt niet of nauwelijks: ’Toekomstige beroepsprofessionals kunnen een enorme bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met beperkingen. Maar al tijdens de opleiding krijgen studenten te maken met specialisaties en ontwikkelen ze zich vooral binnen de eigen discipline. Impliciet is de boodschap dat ze niet buiten de grenzen van hun eigen domeinen hoeven te kijken.’

CAROLIEN VERMAAS

Carolien Vermaas, directeur en ontwikkelingsmanager HD Groep.

Carolien Vermaas is directeur en ontwikkelingsmanager bij HD Groep en richt zich op zorg- en seniorenhuisvesting. HD ontwikkelt comfortabele en huiselijke woonzorgcomplexen waarin bewoners intensieve zorg kunnen krijgen of juist nog zelfstandig kunnen wonen in een prettige omgeving. We richten ons op de vitale langer thuiswonende senioren, maar ook op kwetsbare senioren met dementie of die tijdelijk een revalidatietraject doorlopen. ‘We bouwen met aandacht voor wat de buurt nodig heeft, zodat toekomstige bewoners, zorgorganisaties, zorgpersoneel én andere betrokkenen er zich thuis voelen. Dat is anders dan wat doorgaans gebeurt: in Nederland bouwen we huizen maar geen thuis. Ons doel is het ontwikkelen van woningen waar mensen zich thuis voelen. Daarom zoeken we verbinding juist ook met bewoners. We willen nadrukkelijk het sociale domein betrekken bij onze opgaven. Doel is het creëren van levensloopbestendige leefomgevingen waar mensen zich echt thuis voelen, met voldoende ruimte voor tussenoplossingen, voor kleinschalige zorg en kleinschalige woongroepen.’

Lees ook: HD Groep ontwikkelt zorgvilla in Blaricum

DR.IR. DORT SPIERINGS

Dr. ir. Dort Spierings, docent-onderzoeker HAN en zelfstandig architect-stedenbouwkundige.

Dort Spierings kijkt naar complexe ruimtelijke opgaven met een sociale impact, waarbij hij de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld uitbreidt naar de participerende burger. Hij doceert, doet onderzoek en is manager van het Han Civil Society Lab, waar studenten, mensen uit de praktijk en HAN-docenten samenwerken aan praktijkvraagstukken. Voor een van de projecten van dit lab, onderzoek naar collectieve woonvormen, werkt hij samen met Woonkracht, een cluster van 20 woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen. Dort en zijn team onderzoeken onder andere de financieringsvormen van deze woonvormen. Dort is ook betrokken bij MuzeRijk in Uden, een mix van sportmogelijkheden, ontmoetingsruimte, activiteitenruimtes, zorgwoningen voor ouderen met dementie, en een gezondheidscentrum, ontstaan uit een unieke samenwerking van onderwijs en opvang, welzijn, sport, zorg en wonen. Financiering was ook hier een van de thema’s: ‘We hebben een maatschappelijke kostenbatenanalyse uitgevoerd en in beeld gebracht wat het maatschappelijke rendement is van dit project. De gemeente was al snel overtuigd van de meerwaarde en heeft ons financieel ondersteund.’ MuzeRijk bestaat nu zeven jaar en voorziet in een enorme behoefte. Dort noemt het een minisamenleving waar iedereen meedoet. “Dat gun je iedere gemeente en buurt.’

Lees ook: Leren van het buitenland

PROF. TINEKE FOKKEMA

Prof. Tineke Fokkema, bijzonder hoogleraar Ageing, Families and Migration op de Erasmus Universiteit Rotterdam en als senior onderzoeker werkzaam bij het NIDI, is blij met de landelijke aandacht voor het thema eenzaamheid.

Tineke Fokkema doet veel onderzoek naar eenzaamheid van ouderen met een migratieachtergrond. Zij lopen meer risico op eenzaamheid. Hun lagere sociaaleconomische status, een over het algemeen slechtere gezondheid en het gevoel minder regie te hebben over het leven, vergroten de kans op eenzaamheid.Het is een groeiende, maar ook een ‘vergeten’ groep.’ Fokkema pleit voor een keurmerk, vergelijkbaar met het certificaat voor LHBT-vriendelijke organisaties. ‘Het is hoog tijd dat er een keurmerk komt waaruit blijkt dat zorg- en welzijnsorganisaties een migrantvriendelijk beleid voeren. Dan wordt het ook vanzelfsprekend dat bij de inrichting van wijken ook het perspectief van ouderen met een migratieachtergrond mee wordt genomen.’ Complicerend is dat rond het vitaal ouder niet alleen grote verschillen zijn tussen de ouderen met en zonder een migratieachtergrond maar ook tussen de migrantengroepen. ‘Dé oudere bestaat niet en dé oudere migrant ook niet. De groep is divers met verschillende cultuurspecifieke behoeften en wensen.’ Van belang is, besluit Fokkema: ‘Dat beleidsmakers een beter en genuanceerder beeld krijgen van deze ouderen.’

Lees ook: Ouderen met een migratieachtergrond: een vergeten en diverse groep

PROF. DR. TINE DE MOOR

Prof. dr. Tine de Moor, hoogleraar Instituties voor Collectieve Actie in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht.

Tine De Moor is sinds 2004 werkzaam bij de onderzoeksgroep Economische en Sociale Geschiedenis van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht, waar zij in 2012 tot hoogleraar Instituties voor Collectieve Actie in Historisch Perspectief is benoemd. Binnen haar onderzoek is speciale aandacht voor burgerparticipatie in de vorm van burgercollectieven. In lijn hiermee is haar betrokkenheid bij het interdisciplinaire kenniscentrum Future of Citizen-based Initiatives (FOCI), onderdeel van de Universiteit Utrecht.

DR. JOOST VAN HOOF

Dr. Joost van Hoof, lector Urban Ageing, Hogeschool Den Haag

Joost van Hoof is sinds maart 2018 lector Urban Ageing aan de Faculteit Sociaal Werk & Educatie van de Haagse Hogeschool. Het lectoraat richt zich op Den Haag als age-friendly city. Centrale vraag in dit lectoraat is: hoe zorg je ervoor dat ouderen met allerlei achtergronden maximaal kunnen participeren en dat ze een leven kunnen leiden dat zij zich wensen. Van Hoof is aan de TU Eindhoven gepromoveerd op het onderwerp langer thuis wonen voor ouderen met dementie. In zijn werk staan participatie, wonen en zelfstandigheid van ouderen centraal, al dan niet met een focus op ouderen met dementie. Voor zijn onderzoekswerk won Van Hoof diverse nationale en internationale prijzen. Hij is ook bestuurlijk actief op het vlak van wonen voor ouderen (Habion en Vastgoed Zorgsector) en de gerontechnologie (Herman Bouma Fonds voor Gerontechnologie).

DR. FRANKA BAKKER

Dr. Franka Bakker, associate lector Innoveren met Ouderen, Hogeschool Windesheim

Franka Bakker is gezondheidswetenschapper en gerontoloog en momenteel verantwoordelijk voor de onderzoekslijn ‘G-OUDLAB: co-innoveren voor goed ouder worden, van het lectoraat Innoveren met Ouderen aan de Hogeschool Windesheim. Zij heeft recent het Goed leven model ontwikkeld, gebaseerd op diverse gerontologische theorieën, zoals ageing well. Het model biedt een holistische visie op goed ouder worden. Voor het ontwikkelen, delen en implementeren van kennis over innovaties rondom ouderen wil Franka vanuit het lectoraat het leven van zowel vitale als van kwetsbare oudere volwassenen verbeteren. Zoals ook gebeurt in ‘G-OUDLAB wordt vanuit een holistische visie op goed ouder altijd mét ouderen samengewerkt. ‘Via projecten in ‘social labs’ faciliteren we co-onderzoek en ontstaan concrete vernieuwingen als het gaat om leeftijdsvriendelijke diensten, producten en omgevingen.’

Lees ook: Over grenzen van eigen discipline kijken

HUGO VAN BELD

Hugo van den Beld, projectmanager Aanpakeenzaamheid.nl

Hugo van den Beld is specialist in de aanpak van eenzaamheid. Als strateeg, projectmanager en begeleider ondersteunt hij gemeenten en andere partijen op lokaal niveau bij een omvattende, duurzame en effectieve aanpak van eenzaamheid. Hij is adviseur voor het ministerie van VWS voor het Actieprogramma Een tegen eenzaamheid, auteur van de landelijke Handreiking Lokale aanpak eenzaamheid en Initiatiefnemer van het platform Aanpakeenzaamheid.nl.

DR.IR.BIRGIT JURGENHAKE

Dr. ir. Birgit Jürgenhake, verbonden aan de leerstoel Architectuur en Woningbouw, Faculteit Bouwkunde TU Delft

Birgit Jürgenhake is architect PhD, onderzoeker en docent. Vijftien jaar werkte ze als architect voor verschillende bureaus, waarna ze werd aangesteld als assistent professor aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, bij de leerstoel Architectuur en Woningbouw. De laatste jaren richt ze zich met haar studenten op het thema ouderenhuisvesting. Rond het thema wonen met zorg organiseert ze afstudeertrajecten, de zogenaamde  masterstudios, waar niet alleen naar de woning, maar ook naar de woonomgeving (buurten) en naar de inrichting van de stad wordt gekeken. Haar doel met de masterstudio’s is bij te dragen aan een inclusieve samenleving, waar ook kwetsbare ouderen hun plaats hebben.

Lees ook: Ontwerpen voor een inclusieve samenleving

PROF. DR. JAN LATTEN

Prof. dr. Jan Latten, emeritus hoogleraar demografie Universiteit van Amsterdam.

Jan Latten is emeritus hoogleraar demografie en was als bijzonder hoogleraar demografische en ruimtelijke aspecten van relatie- en gezinsvorming verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens was hij lange tijd hoofddemograaf bij het CBS. In een interview op platform ZorgSaamWonen geeft hij aan dat er steeds meer alternatieve woonvormen voor ouderen op de markt komen. Een goede zaak, zegt hij: ‘Naarmate er meer alternatieven komen, dan gaan mensen er ook meer over nadenken. Als mensen niet weten wat de mogelijkheden zijn, dan zijn ze er ook niet mee bezig.’

Lees ook: ‘Gelukkig zijn mensen niet gelijk’

LEX VAN DELDEN

Lex van Delden, Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Lex van Delden is lid van de wetenschappelijke staf van Leyden Academy on Vitality and Ageing. Woonplezier, de invloed van de omgeving op een gezonde leefstijl en sociale interactie, veroudering en cognitie, vitaliteit, woonplezier zijn belangrijke thema’s in zijn werk. Lex leidt onder andere onderzoeks- en implementatieprojecten met betrekking tot een gezonde omgeving en hij adviseert over omgevingsaanpassingen die verleiden tot een gezondere leefstijl en sociale interactie. Wonen en woonomgeving zijn niet los van elkaar te zien, benadrukt Lex: ‘We besteden een groot deel van onze tijd in en rond onze woning, zeker als we ouder worden. En ons gedrag wordt gestuurd door omgevingsfactoren en niet zozeer door bewuste keuzes.’ Om te achterhalen wat ouderen willen is het voor ontwerpers van belang ouderen te betrekken in het ontwerpproces: ‘Je moet het perspectief van de ouderen meenemen. Want het gaat niet alleen om functionaliteit, maar vooral ook om woonplezier. Input van ouderen is belangrijk voor nieuwbouw-en renovatieprojecten.’

Lees ook: ‘Van levensloopbestendige woningen word je snel oud’

MARK VERHIJDE

Mark Verhijde, Mark Verhijde Advies en Projecten.

Mark Verhijde werkt aan nieuwe verhoudingen tussen overheden, organisaties en mensen. Uitgangspunt voor hem is meer participatie en maatschappelijke initiatieven met meer perspectief voor eindgebruikers. Maar ook minder top-down werken van overheden en minder hobbels van wetten en regels.

PROF. DR. MONIQUE KREMER

Prof. dr. Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap afdeling Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Monique Kremer is bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap afdeling Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1 maart 2020 is Monique voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). In een interview met Stedebouw & Architectuur gaf ze aan dat er de afgelopen veel aandacht is geweest voor de binnenkant van woningen. Nieuwe woningen zijn aangepast zodat mensen zich alleen kunnen redden. ‘Maar nu is het tijd voor een verschuiving naar de buitenkant. Met daarbij de vraag. Hoe moet de woonomgeving er uitzien om de zelfredzaamheid van mensen te stimuleren?’ Ze noemt in dat verband het ontwikkelen van third places. ‘Maar wat kwetsbare mensen vooral nodig hebben, en wat meteen het hoogst haalbare lijkt, is ‘alledaagse attentheid’. Voor de buurvrouw even een boodschapje doen of de vuilniszakken wegbrengen. Mensen willen geen structurele zorg van buren maar wel graag dat iemand een oogje in het zeil houdt.’

MR.LOUBNA BOUFRACH

Mr. Loubna Boufrach, CEO en senior counsel BOUF Legal

Mr. Loubna Boufrach is CEO en senior counsel van BOUF Legal. BOUF Legal wil werelden in wonen, zorg en welzijn samenbrengen. ‘Het bijeenbrengen van werelden, elkaar begrijpen en het belang laten inzien van gezamenlijk optrekken is wat BOUF Legal nastreeft. Vanaf de eerste bouwsteen tot complexe gesprekken met gemeenten en/of woningcorporaties staat BOUF zorgaanbieders.” Om stakeholders samen te laten werken ontwikkelde BOUF een scan die ingaat op de vraag: hoe kom je tot flexibele afspraken voor alle betrokken partijen die betrokken zijn bij projecten waar wonen, zorg en welzijn samenkomen? In lijn daarmee ontwikkelt BOUF een soort van navigatiekoffertje met tools. Als voorschot hierop is een factsheet gemaakt die antwoord geeft op vragen zoals: wat te doen als je zorg en wonen wilt verbinden? Welke juridische uitdagingen kom je tegen? Waar loop je tegenaan als je de werelden van wonen, zorg en welzijn bij elkaar brengt?

DORTE KIRSTENSEN

Dorte Kirstensen, Atelier PRO

Dorte Kristensen is architect-directeur van Atelier PRO. In haar werk staat de kwaliteit van de leefomgeving van mensen centraal. Een leefomgeving moet in haar overtuiging zo veel mogelijk bijdragen aan het welzijn en gezondheid van mensen. Ruimten, materialen en vormen zijn afgestemd op de activiteiten van mensen en op een optimale beleving daarvan. Een speciale plek in haar oeuvre heeft ontwerpen van gebouwen voor kwetsbare doelgroepen; bijvoorbeeld senioren die kampen met dementie, geriatrische patiënten, moeilijk lerende kinderen of pubers met gedragsstoornissen. ‘Ontwerpen voor kwetsbare doelgroepen vergt een groot inlevingsvermogen. Het gaat om mensen die niet direct passen in de samenleving en voor wie geen voor de hand liggende oplossingen bestaan. Dus dan moet je verder denken en je echt in de mensen verdiepen. Daar krijg ik energie van.’ Een recent project van het bureau is de transformatie van industrieel erfgoed op de Scheldewerf in Vlissingen tot woonzorgcentrum Scheldehof. Dit zorgcentrum omvat naast 120 units voor somatische en psychiatrische patiënten een mix van publieksvoorzieningen als brasserie, ateliers, bioscoop, theater, kapsalon, winkels en parkeergarage. Psycho-geriatrische patiënten zijn ondergebracht in naastgelegen nieuwbouw die ook gebruikt wordt voor zelfstandige bewoning zonder zorg.

KRISTIEN VANDENBERGHE

Jo Robregts en Kristien Vandenberghe, Triamant 

Jo Robregts is CEO en Kristien Vandenberghe is hoofd cultuur en communicatie bij de Vlaamse zorgorganisatie Triamant. In België is de context van wonen, zorg en welzijn net iets anders dan in Nederland. Een belangrijk verschil: België kent geen corporaties. Een tweede verschil: private markt is dominant in ouderenhuisvesting en zorg. Ook het financieringssysteem zit anders in elkaar. Triamant bouwt en ontwikkelt buurten, in steden en dorpen, zelf en blijft aanwezig in de buurt. Uitgangspunt is de integratie van wonen, gezond leven, en zorg. Triamant legt focus op het omzien naar elkaar met in de buurten een wooncoach, leefcoach en zorgcoach. Kristien Vandenberghe: ‘Zo breng je werelden bij elkaar en creëer je bruisende buurten waar iedereen een rol heeft à vitale woonomgeving.’ Triamant ontwikkelt, bouwt, en organiseert sinds kort ook zelf de zorg in en rondom een aantal buurten.

PETER VAN VEEN

Peter van Veen, Comelit

Peter van Veen is sinds de oprichting in juli 2002 directeur van Comelit Nederland. Comelit is fabrikant van deurcommunicatie en zet zich in voor vernieuwing in de sector voor deurintercomsystemen, CCTV, alarm en huisautomatisering. Peter legt daarbij een accent op samenwerking in de (bouw)keten. Hij merkt dat vooral corporaties zoekende zijn. ‘Corporaties richten zich met hun technologie/domotica vaak alleen op veiligheid. Wat soms problemen geeft, want hoe kom je als wijkverpleegkundige binnen bij mensen die zelf de deur niet meer open kunnen doen?’ En dat terwijl er volgens Comelit enorme mogelijkheden in de juiste toepassing van technologie: ‘De doorbraak moet nog komen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan implementatie van technologie om de leefcirkels van mensen te vergroten.’

RON BOUWMAN

Ron Bouwman, Manager Business Unit Zorg abcnova

Ron Bouwman, een proces- en projectmanager met bijna 30 jaar ervaring in gebieds- en vastgoedontwikkeling vanuit gemeenten, corporaties, zorginstellingen en projectontwikkelaars/beleggers, houdt zich bij abcnova vooral bezig met zorgvastgoed in (binnenstedelijke) gebiedsontwikkelingen. Zorgvastgoed is een belangrijk speerpunt binnen abcnova. ‘Of het nu gaat om (academische) ziekenhuizen, zorgcentra of commercieel zorgvastgoed, wij geloven dat huisvesting een positieve bijdrage moet leveren aan de kwaliteit van de zorg.’ abcnova richt zich niet alleen op zorgvastgoed, maar ook op woningen. Urgente vragen in dit segment zijn onder andere: hoe implementeer je zorgcomponenten in de woonomgeving, wat is er nodig om woningen geschikt te maken voor langer thuiswonen, hoe organiseer je contact met bewoners, hoe verloopt financiering? In het platform wil abcnova nader inzoomen op deze vraagstukken. Samen met Cordaan in Amsterdam werkt abcnova aan de opgave innovatieve woonvormen te bouwen voor het tussengebied tussen thuis en verpleeghuis.

JASPER MEIJS

Jasper Meijs, Van Wijnen

is vanuit Van Wijnen Projectontwikkeling West betrokken bij het vormgeven van deze visie op de zorgmarkt. Zo zien we dat verschillende maatschappelijke, demografische en technologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat de zorgvraag verandert. We gaan naar een fundamenteel andere samenleving. Denk aan verandering in type huishoudens, zorg en mobiliteit, maar ook de grote verduurzamingsopgave waar we samen voor staan en waarbij we betaalbaarheid en gebruikerskwaliteit niet uit het oog mogen verliezen. De hulpbehoevende doelgroepen hebben meer behoefte aan toekomstbestendige plekken die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Het gaat hier niet alleen om ouderen met een zware zorgvraag, maar ook om kwetsbare mensen met bijvoorbeeld een beperking en vitale ouderen die nog niet hulpbehoevend zijn, maar wel andere woonwensen krijgen. Wij (her)ontwikkelen, realiseren en beheren gebieden, woningen, en diensten passend binnen de bestaande leefomgeving. Door met een toekomstbestendige blik naar deze omgevingen te kijken komen we steeds weer tot nieuwe oplossingen. We ondernemen met lef en kijken bij iedere opgave hoe we meerwaarde kunnen creëren. We delen onze ruime ervaring met het bouwen van (zorg)vastgoed met de experts van dit platform. Daarnaast zoeken we naar nieuwe inzichten om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan deze grote vraag naar geschikte woningen. Samen hopen we deze doelgroep beter te kunnen helpen en de zorgmarkt een impuls te geven.

IRENE WIEZER

Irene Wiezer, Gemeente Rotterdam.

Vanuit het brede uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder en Wijzer werkt de gemeente Rotterdam aan een ambitieus programma om vitale woongemeenschappen voor ouderen te creëren juist ook in bestaande woonwijken. Vitaal en ertoe doen zijn belangrijke thema’s. Rotterdam begint aan de preventieve kant, aan bewustwording; hoe wil ik oud worden en hoe kunnen we dit samen doen? Irene Wiezer: “We steken in op vitaal oud worden, met als uitgangspunt: probeer zorg zolang mogelijk te voorkomen. Woonconcepten moeten dan ook niet direct over zorg gaan, maar over samen oud worden.” Startpunt in de Rotterdamse aanpak is de wijk. Irene: “We proberen eerst goed in beeld te krijgen hoeveel woningen extra nodig zijn om vergrijzing op te vangen. Met aansluitend de vraag wat er op gebiedsniveau nodig is: welke woonomgevingen zijn geschikt.” De financiering is hierbij een van de opgaven. Bundelen van geldstromen is de weg die Rotterdam bewandelt.

JARNO NILLESSEN

Jarno Nillessen, Wiegerinck architectuur stedenbouw

Jarno is architect en partner bij Wiegerinck. Hij heeft brede ervaring in de gezondheidszorg en is verantwoordelijk voor het ontwerp van een aantal ziekenhuizen waaronder het Maasstad, Gelre Zutphen, Amphia en Tergooi. Daarnaast is hij deskundige op het gebied van woonvoorzieningen voor mensen met cognitieve stoornissen. Zijn boek “Dimensie voor dementie” gaat in op een intuïtief leesbare woonomgeving voor dementerende ouderen. Jarno brengt welbevinden, gezondheid, gebruik en schoonheid in balans. De mens als biologisch wezen en de natuurlijke omgeving vormen daarbij het uitgangspunt. Jarno is gediplomeerd bouwbioloog. Nillesen wil mensen bij elkaar brengen op eenvoudige manieren. Een architect kan hier volgens hem een belangrijke bijdrage aan leveren. Door ruimten zo te ontwerpen dat mensen elkaar ontmoeten.’ Nillesen haalt inspiratie uit het buitenland zoals Zwitserland en Duitsland. Onlangs realiseerde hij samen met zorgorganisatie Vilentie wooncomplex De Klinkenberg in Ede.

WILLEMIJN SOUREN

Willemijn Souren - la Fleur is senior adviseur strategie & innovatie bij Woonzorg Nederland.

Woonzorg Nederland is een landelijke woningcorporatie, die zich richt op ouderen en mensen met een zorgvraag. We bezitten 29.000 zelfstandige huurwoningen en 12.500 wooneenheden in gebouwen die we aan zorginstellingen verhuren. We hebben bezit in de helft van alle gemeenten, verspreid over het hele land. Met deze basis zijn wij een grote speler in de ouderenhuisvesting in Nederland. Woonzorg Nederland doet de volgende drie beloften aan bewoners, zakelijke huurders en de samenleving: We richten ons op onze (toekomstige) bewoners en zorgen voor collectieve woonvormen voor zelfstandig wonende senioren, die invulling geven aan de leemte tussen de ‘eengezinswoning’ en het verpleeghuis; We breiden ons zorgvastgoed uit en moderniseren het (wonen met complexe zorg); We willen met alles wat we doen bijdragen aan zorgzame wijken en buurten waar iedereen meedoet en ruimte is voor preventie. Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn als Facility Manager in het bedrijfsleven en de ouderenzorg, werkt Willemijn nu ruim 12 jaar bij Woonzorg Nederland. In eerste instantie verantwoordelijk voor markt- & klantonderzoek, heeft zij aan de wieg gestaan van de woonformules van Woonzorg Nederland gebaseerd op het BSR™-model. De transformatie van verzorgingshuizen naar woongebouwen, de doorontwikkeling naar nieuwe woonformules en de implementatie van deze formules in bestaande complexen en nieuwbouw zijn haar huidige aandachtsgebieden. Innovatie heeft haar warme belangstelling, recent is een challenge uitgeschreven om ouderen langer (brand-)veilig thuis te laten wonen. Met de winnaars worden pilots opgestart.